Obowiązująca od dnia 29 stycznia 2020 r.

Niniejsza polityka prywatności jest dostosowana do standardów RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej określone jako RODO).

ADMINISTRATOR

Administratorem strony internetowej https://www.skansenbicz.pl/ (dalej: Strona lub Strona internetowa) oraz danych osobowych przetwarzanych w celach, o których mowa poniżej jest Skansen Bicz prowadzony przez Skansen Bicz Marta Mikuła wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6652923432, REGON:366199788, e mail: recepcja@skansenbicz.pl, biuro@skansenbicz.pl , wesela@skasnenbicz.pl (dalej jako: Administrator lub Obiekt).

KONTAKT

Kontakt z Administratorem można nawiązać wysyłając list na adres: Bicz 9a, 62-571 Stare Miasto

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, PODSTAWY I ODBIORCY DANYCH

REZERWACJA USŁUGI NOCLEGOWEJ

Rezerwacja usługi noclegowej możliwa jest za pośrednictwem Strony internetowej, telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem zewnętrznych portali internetowych, takich jak Booking.com, slow hop, na odludziu.

Formularz rezerwacyjny obligatoryjnie wymaga podania następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, dane dotyczące karty płatniczej, ewentualnie dane do faktury.

Rezerwacji może Pani/Pan dokonać również telefoniczne lub za pośrednictwem dedykowanego maila.

Dane pozyskane w toku rezerwacji będą przetwarzane przez Obiekt w celu: rezerwacji, zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług noclegowych (jeżeli będzie Pani/Pan stroną tej umowy), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (wynikających z przepisów prawa podatkowego i finansowego – o ile rezerwacja wiąże się z pobraniem od Pani/Pana jakiejkolwiek opłaty) oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którymi są: rezerwacja pokoju hotelowego dla osoby trzeciej (np. rezerwacja pokoju dla pracownika, której dokonuje pracodawca), podwyższanie jakości i personalizacja usług, cele archiwalne i statystyczne Administratora, obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń, w tym rozpatrywanie reklamacji i skarg.

Podstawy przetwarzania danych osobowych:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO – rezerwacja, zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich z Administratorem, jeżeli będzie Pani/Pan stroną tej umowy,

art. 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (wystawienie faktury, innych dokumentów księgowych, przechowywanie tej dokumentacji – o ile rezerwacja wiąże się z pobraniem od Pani/Pana jakiejkolwiek opłaty),

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, wymienionych powyżej.

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania rezerwacji, zawarcia i realizacji umowy, a po upływie tego okresu – przez okres umożliwiający realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora (w tym do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń lub zarzutów wynikających z w/w umowy), chyba, że wcześniej zgłosi Pani/Pan skuteczny sprzeciw względem przetwarzania danych.

Pani/Pana dane osobowe są przekazywane: dostawcom systemów informatycznych i usług IT Administratora, bankowi obsługującemu płatności, ewentualnie także przedsiębiorstwom odpowiedzialnym za obsługę księgową i prawną.

Podanie danych jest warunkiem dokonania rezerwacji. Brak podania danych uniemożliwia dokonanie rezerwacji.

MELDUNEK GOŚCIA HOTELOWEGO

Na etapie meldunku gościa hotelowego/ noclegowego, Administrator pozyskuje następujące dane: imię i nazwisko, firma, numer dowodu/ paszportu, adres zamieszkania.

Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług noclegowych (jeżeli będzie Pani/Pan stroną tej umowy), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (wynikających z przepisów prawa podatkowego, finansowego i sprawozdawczego) oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którymi są: zameldowanie w pokoju gościa noclegowego, który nie jest stroną umowy o świadczenie usług noclegowych/ hotelarskich, podwyższanie jakości i personalizacja usług, badanie satysfakcji, cele archiwalne i statystyczne Administratora, obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń, w tym rozpatrywanie reklamacji i skarg.

Podstawy przetwarzania danych osobowych:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO – zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich z Administratorem, jeżeli będzie Pani/Pan stroną tej umowy,

art. 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (wystawienie faktury, innych dokumentów księgowych, przechowywanie tej dokumentacji, obowiązki sprawozdawcze do GUS-u),

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, wymienionych powyżej.

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po upływie tego okresu – przez okres wymagany przez przepisy prawa lub przez okres umożliwiający realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora (w tym do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń lub zarzutów wynikających z w/w umowy), chyba, że wcześniej zgłosi Pani/Pan skuteczny sprzeciw względem przetwarzania danych.

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem, w tym – wystawienia faktury za świadczone usługi. Brak podania danych uniemożliwia dokonanie rezerwacji lub wystawienie faktury.

Pani/Pana dane osobowe są przekazywane: dostawcom systemów informatycznych i usług IT Administratora, bankowi obsługującemu płatności, przedsiębiorstwom odpowiedzialnym za obsługę księgową, prawną lub ubezpieczeniową (w przypadku podniesienia przez Panią/Pana roszczeń lub wystąpienia takich roszczeń po stronie Administratora), a w przypadku kierowania do Pani/Pana korespondencji – firmom kurierskim/ Poczcie Polskiej.

OBSŁUGA IMPREZ – PRZYJĘCIA RODZINNE

Jeżeli organizuje Pani/ Pan uroczystość rodzinną w Obiekcie (np. wesele, chrzciny), Administrator może pozyskać od Pani/ Pana następujące dane: – imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu lub adres e-mail oraz numer dowodu osobistego.

Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o organizację przyjęcia, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (wynikających z przepisów prawa podatkowego, finansowego lub sprawozdawczego) oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którymi są: zameldowanie w pokoju gościa noclegowego, który nie jest stroną umowy o świadczenie usług hotelarskich/ noclegowych (o ile umowa o organizację przyjęcia rodzinnego wiąże się z zapewnieniem noclegu), podwyższanie jakości i personalizacja usług, badanie satysfakcji, cele archiwalne i statystyczne Administratora, obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń, w tym rozpatrywanie reklamacji i skarg.

Podstawy przetwarzania danych osobowych:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO – zawarcie i realizacja umowy z Administratorem o organizację przyjęcia,

art. 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (wystawienie faktury, innych dokumentów księgowych, przechowywanie tej dokumentacji,

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, wymienionych powyżej.

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po upływie tego okresu – przez okres wymagany przez przepisy prawa lub przez okres umożliwiający realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora (w tym do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń lub zarzutów wynikających z w/w umowy), chyba, że wcześniej zgłosi Pani/Pan skuteczny sprzeciw względem przetwarzania danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: dostawcom systemów informatycznych i usług IT Administratora, przedsiębiorstwom odpowiedzialnym za obsługę księgową, prawną lub ubezpieczeniową (w przypadku podniesienia przez Panią/Pana roszczeń lub wystąpienia takich roszczeń po stronie Administratora), a w przypadku kierowania do Pani/Pana korespondencji – firmom kurierskim/ Poczcie Polskiej.

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem, w tym – wystawienia faktury za świadczone usługi. Brak podania danych uniemożliwia dokonanie rezerwacji lub wystawienie faktury.

W przypadku organizacji przyjęcia, Administrator pozyskuje dane uczestników tylko w przypadku, gdy jest ono połączone z noclegiem gości w Obiekcie. Administrator pozyskuje wówczas imię i nazwisko gościa, w celu zameldowania go we właściwym pokoju.

WSPÓŁPRACA BIZNESOWA – KONFERENCJE, IMPREZY FIRMOWE

Jeżeli organizuje Pani/ Pan konferencję, imprezę firmową lub inne wydarzenie z oferty biznesowej Obiekcie, Administrator pozyskuje od Pani/ Pana dane kontaktowe oraz dane niezbędne do wystawienia faktury.

Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy biznesowej np. o organizację konferencji lub imprezy firmowej (w przypadku strony tej umowy), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (wynikających z przepisów prawa podatkowego i finansowego) oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którymi są: przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jako osoby odpowiedzialnej za organizację konferencji lub innej imprezy z oferty biznesowej Administratora, podwyższanie jakości i personalizacja usług, badanie satysfakcji, cele archiwalne i statystyczne Administratora, obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń, w tym rozpatrywanie reklamacji i skarg.

Podstawy przetwarzania danych osobowych:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO – zawarcie i realizacja umowy z Administratorem o organizację konferencji/ imprezy z oferty biznesowej Administratora – w przypadku strony tej umowy,

art. 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (wystawienie faktury, innych dokumentów księgowych, przechowywanie tej dokumentacji),

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, wymienionych powyżej.

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po upływie tego okresu – przez okres wymagany przez przepisy prawa lub przez okres umożliwiający realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora (w tym do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń lub zarzutów wynikających z w/w umowy), chyba, że wcześniej zgłosi Pani/Pan skuteczny sprzeciw względem przetwarzania danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: dostawcom systemów informatycznych i usług IT Administratora, przedsiębiorstwom odpowiedzialnym za obsługę księgową, prawną lub ubezpieczeniową (w przypadku podniesienia przez Panią/Pana roszczeń lub wystąpienia takich roszczeń po stronie Administratora), a w przypadku kierowania do Pani/Pana korespondencji – firmom kurierskim/ Poczcie Polskiej.

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem, w tym – wystawienia faktury. Brak podania danych uniemożliwia dokonanie rezerwacji lub wystawienie faktury.

W przypadku współpracy biznesowej, np. w celu organizacji konferencji/ innej imprezy z oferty biznesowej Obiektu, Administrator pozyskuje dane uczestników imprezy tylko w przypadku, gdy jest ona połączona z noclegiem gości w pokojach noclegowych. Administrator pozyskuje wówczas jedynie imię i nazwisko gościa, w celu zameldowania go we właściwym pokoju.

IMPREZY ORGANIZOWANE W OBIEKCIE – WIZERUNEK

Podczas ogólnodostępnych imprez kulturalnych organizowanych w Obiekcie (takich jak np. wernisaż), wykonywane są zdjęcia, które mogą zostać rozpowszechniane w materiałach promocyjnych, na Stronie internetowej i social media Obiektu (na fanpage’u na Facebooku, na Instagramie). Przed każdym wydarzeniem, Administrator informuje o tym, że udział w danej imprezie wiąże się z wykonywaniem i rozpowszechnianiem zdjęć z wydarzenia.

Pani/Pana dane osobowe, tj. wizerunek oraz ewentualnie imię i nazwisko (jeśli oznaczy się Pani/Pan jako uczestnik wydarzenia na zamieszczonych przez Administratora fotografiach) przetwarzane są w celach informacyjnych i promocyjnych Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Pani/Pana zgody – w przypadku, gdy wizerunek jest istotny dla fotografii (np. wykonane zdjęcie stanowi portret) lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest umieszczenie zdjęć w materiałach promocyjnych i w social media Administratora, tj. w celach informacyjnych i promocyjnych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: dostawcom systemów informatycznych i usług IT Administratora oraz – w przypadku umieszczenia zdjęć w social media Administratora – administratorowi danego portalu (Facebook lub Instagram).

MONITORING W OBIEKCIE

Administrator stosuje monitoring wizyjny. Monitoring wizyjny obejmuje następujące strefy: parking, wejścia i wyjścia z budynku, bar, restauracja, sala bankietowa, lobby hotelowe, korytarze, altana. Monitoring jest stosowany w celu: zapewnienia bezpieczeństwa personelu, mienia, informacji oraz osób znajdujących się w budynkach Administratora.

Podstawą stosowania monitoringu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa personelu, mienia, informacji oraz osób znajdujących się w budynkach Administratora.

Obraz zarejestrowany za pomocą urządzeń monitoringu jest przechowywany przez okres nieprzekraczający siedmiu dni od dnia zarejestrowania nagrania. Po upływie tego okresu, co do zasady nagrania obrazu podlegają zniszczeniu. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, że mogą stanowić dowód w postępowaniu, termin ten może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, w przypadku uprawnionego żądania wynikającego z zakresu działania takiego organu.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT Administratora lub przedsiębiorstwom odpowiedzialnym za obsługę prawną Administratora.

FORMULARZE KONTAKTOWE NA STRONIE

W każdej chwili może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem poprzez wypełnienie dowolnego formularza kontaktowego na Stronie internetowej. W tym celu należy podać imię i nazwisko, adres e-mail lub telefon. W treści zapytania można zawrzeć również inne dane osobowe.

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest obsługa Pani/Pana zapytania, archiwizacja Pani/Pana zapytań oraz analiza i statystka dotycząca zapytań. Ewentualnie, w zależności od treści Pani/Pana zapytania lub maila – celem Administratora może być również odpowiedź na Pani/Pana roszczenia lub zarzuty albo podnoszenie takich roszczeń.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest udzielenie odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, archiwizacja korespondencji, analiza i statystyka dotycząca zapytań lub obrona przed roszczeniami/ zarzutami albo dochodzenie takich roszczeń. Dane przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu, chyba, że wcześniej zgłosi Pani/Pan skuteczny sprzeciw względem przetwarzania danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT Administratora, a w zależności od treści zapytania/ maila, także przedsiębiorstwom odpowiedzialnym za

obsługę księgową, prawną lub ubezpieczeniową.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie lub mail.

KORESPONDENCJA MAILOWA

W każdej chwili może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wysyłając maila do Administratora w sposób automatyczny przekazuje mu Pani/Pan swój adres e-mail, gdyż jest Pani/ Pan nadawcą wiadomości. W treści maila może Pani/Pan przekazać też inne dane osobowe.

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych pozyskanych za pomocą e-maila jest prowadzenie z Panią/Panem korespondencji mailowej, archiwizacja Pani/Pana korespondencji oraz dotycząca jej analiza i statystka.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest udzielenie odpowiedzi na Pani/Pana maila, archiwizacja korespondencji, analiza i statystyka dotycząca zapytań lub obrona przed roszczeniami/ zarzutami albo dochodzenie takich roszczeń (w zależności od treści maila). Dane przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu, chyba, że wcześniej zgłosi Pani/Pan skuteczny sprzeciw względem przetwarzania danych.

Pani/Pana dane osobowe są przekazywane: dostawcom systemów informatycznych i usług IT Administratora, a w zależności od treści maila, także przedsiębiorstwom odpowiedzialnym za obsługę księgową, prawną lub ubezpieczeniową.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana maila.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

Korzystając ze Strony internetowej, może Pani/Pan podać swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) w celu otrzymywania informacji i oferty marketingowych od Administratora.

Otrzymanie informacji i ofert marketingowych wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie przez Obiekt informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w przypadku e-maila) lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z prawem telekomunikacyjnym.

Uzupełnienie formularza i zaznaczenie wybranego kanału komunikacji oznacza wyrażenie takiej zgody. Brak zgód uniemożliwi przesyłanie informacji i ofert handlowych właściwym kanałem komunikacji. W każdej chwili może Pani/Pan wycofać zgodę, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest marketing bezpośredni Administratora, obejmujący przedstawianie ofert handlowych i obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub zarzutami. Dane związane z przedstawianiem ofert wybranym kanałem komunikacji będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych (w tym do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub zarzutów).

Odbiorcą Pani/Pana danych są firmy dostarczające systemy IT Administratorowi. Pana/ Pani dane osobowe nie są profilowane, w tym nie jest wobec Pani/Pana podejmowana decyzja oparta wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

NEWSLETTER

Jeżeli zapisze się Pani/Pan do newslettera Obiektu, który może obejmować informacje handlowe Administratora, Administrator będzie przetwarzał w tym celu Pani/ Pana imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Do wysyłki newslettera, w tym informacji handlowych, potrzebna jest Pani/Pana zgoda na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest marketing bezpośredni Administratora, obejmujący wysyłkę newslettera, w tym informacji handlowych oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub zarzutami. Dane związane z wysyłką newslettera będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych (w tym do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub zarzutów).

W każdej chwili może Pani/Pan cofnąć zgodę. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT Administratora.

PREFERENCJE KLIENTÓW, BADANIE SATYSFAKCJI

Obiektu przetwarza informacje o Pani/Pana preferencjach. Katalog przetwarzanych danych obejmuje tylko dane zwykłe. Dane są przetwarzane w celu podwyższania jakości i personalizacji usług, a także badania satysfakcji, w tym w celach statystycznych Administratora, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE (Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, Twitter, Pinterest)

Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Linkedin, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Pinterest). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profili. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – promowanie własnej marki.

REKRUTACJA

W ramach prowadzonej rekrutacji, Obiekt przetwarza dane osobowe jedynie w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy. Jeżeli w przesłanej aplikacji zostanie zawarty zakres danych szerszy niż w przepisach prawa pracy, ich przetwarzanie będzie oparte na Pani/Pana zgodzie wyrażonej poprzez przesłanie przez Panią/Pana dokumentów aplikacyjnych.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym procesem rekrutacyjnym:

w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną – podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

w przypadku danych niewymaganych przepisami prawa ani niezbędnych w celu zawarcia umowy, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

w przypadku weryfikacji posiadanych przez Panią/ Pana kwalifikacji i umiejętności – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest weryfikacja kandydatów do pracy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Administrator ma również prawo przetwarzania danych w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT.

Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji na określone w ogłoszeniu stanowisko, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji – przez rok od daty zakończenia bieżącej rekrutacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Każdą z wyrażonych zgód można cofnąć w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Podanie danych w zakresie określonym przez art. 221 Kodeksu pracy jest wymagane – w przypadku preferowania przez Panią/Pana zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – przez przepisy prawa pracy, zaś w przypadku preferowania zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej – przez Administratora. Niepodanie tych danych uniemożliwia rozpatrzenie Pani/ Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

DANE DOSTAWCÓW/ OSÓB DO KONTAKTU

Jeżeli jest Pani/Pan dostawcą Obiektu lub osobą wyznaczoną do kontaktu w związku z realizacją umowy zawartej z Administratorem, Obiekt przetwarza Pani/ Pana dane osobowe takie jak: dane niezbędne do wystawienia faktury oraz służbowe dane kontaktowe (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).

Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy (jeżeli jest Pani/ Pan stroną umowy z Obiektem), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (wynikających z przepisów prawa podatkowego i finansowego) oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którymi są: cele archiwalne i statystyczne, obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń oraz – w przypadku wyznaczenia Pani/Pana jako osoby do kontaktu w sytuacji, gdy nie jest Pani/Pan stroną umowy – przetwarzanie danych w celach kontaktowych, na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem (jeżeli jest Pani/ Pan stroną umowy),

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (wystawienia faktury, innych dokumentów księgowych, wykonania innych obowiązków prawnych nałożonych na Administratora przez przepisy podatkowo-finansowe),

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którymi są cele archiwalne i statystyczne, obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z umową oraz – w przypadku wyznaczenia Pani/Pana jako osoby do kontaktu, w sytuacji, gdy nie jest Pani/Pan stroną umowy – przetwarzanie danych w celach kontaktowych.

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po upływie tego okresu – przez okres wymagany przez przepisy prawa lub przez okres umożliwiający realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora (w tym do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń lub zarzutów wynikających z w/w umowy), chyba, że wcześniej zgłosi Pani/Pan skuteczny sprzeciw względem przetwarzania danych.

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT Administratora oraz kancelarii prawnej, w przypadku zaistnienia lub konieczności obrony przed roszczeniami, a także – w sytuacji kierowania do Pani/Pana korespondencji – firmom kurierskim/ Poczcie Polskiej.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Administratorem.

ŹRÓDŁA DANYCH

Jeżeli nie podała Pani/Pan danych samodzielnie, dane te mogły zostać przekazane Administratorowi przez członka Pani/Pana rodziny, pracownika firmy, w której Pani/Pan pracuje lub innego organizatora Pani/Pana pobytu w Obiekcie lub mogły zostać udostępnione przez zewnętrzny portal internetowy: Booking, eTravel, Hotels.com, HRS, Profitroom, za pośrednictwem którego dokonywała Pani/Pan rezerwacji. Szczegółowe informacje na temat źródła danych uzyska Pani/Pan w recepcji.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Powyżej zostały wskazane cele, podstawy prawne, okresy przetwarzania danych osobowych oraz odbiorcy danych osobowych – odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych.

Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Obiekt to:

prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także otrzymania ich kopii,

prawo do sprostowania swoich danych osobowych,

prawo do usunięcia swoich danych osobowych,

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – co do zasady konieczne jest wskazanie szczególnej sytuacji, która w Pani/Pana ocenie uzasadnia zaprzestanie przetwarzania (przy czym nie dotyczy to przypadków, kiedy Administrator przetwarza dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego, np. przy wysyłce newslettera),

prawo do przenoszenia danych – jeżeli Administrator uzyskał dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody lub umowy,

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu – o ile podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda,

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora – organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Uprawnienia może Pani/Pan realizować zgodnie z zasadami zawartymi w art. 16-21 RODO, kontaktując się z Administratorem wysyłając maila na adres: rodo@cloud.trabsky.com.

Pani/Pana prawa nie są bezwarunkowe i przysługują Pani/Panu w zależności od okoliczności. Przykładowo – z prawa do przenoszenia danych może Pani/ Pan skorzystać tylko, gdy Administrator uzyskał je na podstawie Pani/Pana zgody lub umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Bezwzględne jest prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, z którego może Pani/Pan skorzystać zawsze, jeśli uzna, Pani/Pan że ochrona danych osobowych została naruszona przez Administratora.

Administrator nie dokonuje profilowania Pani/Pana danych, w tym nie jest wobec Pani/ Pana podejmowana decyzja oparta wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, która wywoływałaby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływała.

PLIKI COOKIES, LOGI SERWERA

Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu dopasowania Strony internetowej do Pani/Pana potrzeb. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Pani/Pana urządzeniu końcowym (np. smartfonie lub komputerze), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Pliki cookies samodzielnie nie zawierają danych osobowych, które mogłyby Panią/Pana bezpośrednio zidentyfikować, ale zawierają informacje (np. dotyczące Pani/Pana preferencji), które w połączeniu z innymi informacjami o Pani/Panu będą mogły być traktowane jako dane osobowe.

Podczas Pani/Pana pierwszej wizyty na stronie internetowej, na dole Strony zostanie Pani/Panu wyświetlona informacja o korzystaniu przez Administratora z plików cookies. W każdej chwili może Pani/Pan zmodyfikować ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce.

Pliki cookies można podzielić na trzy główne grupy i rozpatrywać pod kątem zastosowania, technologii przechowywania informacji oraz podmiotu umieszczającego.

Strona Skansen Bicz używa przede wszystkim:

Session cookies – ciasteczka sesyjne – są to informacje umożliwiające podtrzymanie sesji użytkownika do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej. Zwykle ograniczają się do umieszczenia w przeglądarce identyfikatora sesji. Reszta danych powiązanych z identyfikatorem trzymana jest po stronie serwera, na co użytkownicy nie mają żadnego wpływu. Pliki cookies związane z sesją są jednak niezbędne do świadczenia usług wymagających logowania i rozpoznawania użytkowników.

Long live cookies – ciasteczka długoterminowe – to ciasteczka, których obecność w przeglądarce jest najczęściej świadomą działalnością webmasterów. Żywotność takich plików (okres ich przechowywania) to zazwyczaj kilka dni, ale bywa, że ustawiane są na kilka miesięcy. Tego typu ciasteczka stosuje się zwykle przy serwisach, które nie posiadają własnych baz danych a umożliwiają np. personalizację usług dla swoich użytkowników – np. zapisane kryteria wyszukiwania, układ strony itp. Takie ciasteczka są niegroźne i nie ingerują w naszą prywatność. Bywa, że ciasteczka takie odgrywają kluczową rolę w świadczeniu usług.

Third parties cookies – ciasteczka podmiotów trzecich – są to informacje zamieszczane przez skrypty innych serwisów internetowych. Wbrew pozorom – tych ciasteczek znajduje się najwięcej w różnych serwisach internetowych. Przykładem może być skrypt Google Analytics, który wykorzystywany jest do monitorowania ruchu we własnej witrynie. W związku z tym daje możliwość zamieszczania i odczytywania plików cookie przez innych dostawców, samemu tracąc dostęp do gromadzonych przez nich informacji – ponieważ jego domena nie ma prawa odczytać plików zamieszczonych przez inną domenę. To najgroźniejsze ze wszystkich plików cookie, ponieważ mogą gromadzić i wysyłać informacje o tym samym użytkowników pomiędzy różnymi serwisami internetowymi.

Odwiedzając stronę Obiektu, Pani/Pana urządzenie przesyła zapytanie do serwera, na którym przechowywana jest strona, które zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują przede wszystkim numer IP urządzenia, datę i czas wysłania zapytania, informacje o używanym przez Panią/Pana systemie operacyjnym oraz o Pani/Pana przeglądarce internetowej. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze. Nie są one zapisywane w połączeniu z Pani/Pana danymi osobowymi, więc nie służą identyfikacji. Ich zadaniem jest pomoc Administratorowi w ulepszaniu strony internetowej.