REGULAMIN OBIEKTU

Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektu(Gości), które zobowiązane są do przestrzegania i stosowania się do jego postanowień.

Każdy z Gości obiektu Skansen Bicz Family & SPA, zwanego dalej Obiektem, zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania ninejszych przepisów.

§1. Postanowienia ogólne

 1. Wejście na teren Obiektu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Godziny otwarcia dla zwiedzających zmieniają się w zależności od pory roku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.skansenbicz.pl.
 3. Aktualny cennik biletów wstępu znajduję się na stronie www.skansenbicz.pl.
 4. Osoby korzystające z Placu Zabaw zobowiązane są do zachowania porządku i kultury osobistej.
 5. Na terenie obiektu znajduje się plac zabaw, w obrębie którego obowiązuje odrębny regulamin korzystania z placu zabaw, dostępny na tablicy umieszczonej bezpośrednio przy placu zabaw oraz na stronie www.skansenbicz.pl.
 6. Odmawia się wstępu i przebywania na terenie skansenu osobom:
 • Posiadającym broń lub inne przedmioty zagrażające życiu lub zdrowiu, zachowującym się agresywnie lub w inny sposób zagrażający bezpieczeństwu innych osób i mienia oraz zakłócającym porządek publiczny i naruszający (mimo upomnienia) postanowienia niniejszego regulaminu.
 • Będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

7. Na terenie całego skansenu zabrania się:

 • Palenia papierosów i wyrobów z wyjątkiem miejsc w tym celu wyznaczonych.
 • Używania otwartego źródła ognia, fajerwerek itp..
 • Przechodzenia przez ogrodzenia, w których znajdują się zwierzęta, dokarmiania, krzyczenia, gonienia, bicia, zwierząt znajdujących się w zagrodach skansenu.
 • Dotykania eksponatów, urządzeń i instalacji elektrycznych, uruchamiania znajdujących się na ekspozycjach i w obiektach urządzeń, maszyn, pojazdów, itp..
 • Zrywania owoców i roślin przyzagrodowych, niszczenia terenów zielonych, łowieniu ryb i kąpania się w usytuowanym na terenie skansenu stawie.
 • Wnoszenia i spożywania własnego alkoholu oraz napojów, deserów i innych artykułów spożywczych.
 • Wnoszenia środków odurzających, płynów łatwopalnych, petard, fajerwerków i innych przedmiotów pirotechnicznych. Wszelkie pokazy pirotechniczne mogą odbywać się wyłącznie za zgodą właściciela Skansen Bicz Family & SPA.

8. Nie ma możliwości poruszania się po skansenie rowerami i pojazdami mechanicznymi, z wyłączeniem miejsc wyznaczonych, w tym parkingów.

9. Ze względu na charakter obiektów i ekspozycji (niskie stropy, wysokie progi, strome schody, ostre krawędzie, śliskie nawierzchnie, wielkość drzwi) i warunki atmosferyczne, zwiedzający skansen powinni zachować szczególną ostrożność.

10. Korzystający ze szkółki jeździeckiej, powinni przebywać na jej terenie wyłącznie w obecności wykwalifikowanego instruktora i stosować się do jego poleceń.

§2. Organizacja zwiedzania

1. Rezerwacja terminu zwiedzania grup zorganizowanych, warsztatów oraz innych atrakcji świadczonych przez skansen jest niezbędna i należy jej dokonać co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 577-898-222, 577-336-222 lub drogą elektroniczną: biznes@skansenbicz.pl lub wycieczki@skansenbicz.pl .

2. Zwiedzanie ekspozycji możliwe jest indywidualnie lub w grupach bez możliwości wchodzenia do obiektów, w których znajdują się eksponaty.

Wejście do ww. Obiektów jest możliwe, ale odbywa się wyłącznie w obecności przewodnika skansenu po wcześniejszej rezerwacji.

3. Nauczyciele i opiekunowie grup zobowiązani są do współpracy z przewodnikiem w utrzymaniu porządku i dyscypliny grupy, dlatego ich obecność na zajęciach jest niezbędna.

4. Obiekty muzealne posiadają bariery architektoniczne i ich zwiedzanie przez osoby niepełnosprawne jest w znacznym stopniu ograniczone.

5. Dzieci i młodzież szkolna mogą przebywać na terenie skansenu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, sprawujących nad nimi opiekę i ponoszących za nie pełną odpowiedzialność, w tym również za wyrządzone szkody

6.Za szkody (na osobach i mieniu) spowodowane przez dzieci i młodzież odpowiadają opiekunowie i są oni zobowiązani do naprawy bądź odkupienia uszkodzonego mienia.

7.W przypadku spóźnienia się grupy, Skansen Bicz Family & SPA zastrzega sobie możliwość skórcenia trasy zwiedzania, skórcenia zajęć lub ich anulowania.

8. Wielkość grupy określa Skansen Bicz Family & SPA w zależności od posiadanych możliwości i dostępności oferty.

§3. Fotografowanie i filmowanie

1. Fotografowanie i filmowanie ekspozycji w celach prywatnych nie wymaga odrębnej zgody Skansenu Bicz Family & SPA i jest nieodpłatne, z wyjątkiem fotografii ślubnych, itp. Oraz innych zorganizowanych, profesjonalnych sesji zdjęciowych, za które obowiązuje opłata ustalana indywidualnie.

2. Podczas wykonywania zdjęć i filmowania zabrania się dokonywania zmian w obrębie ekspozycji muzealnej bez wcześniejszej konsultacji z wyznaczonymi pracownikami skansenu.

3. Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów oraz ekspozycji muzealnych nie może utrudniać zwiedzania innym osobom.

4. Wykonywania zdjęć i filmowania za pomocą dronów lub innych urządzeń latających wymaga zgody personelu oraz okazania stosownych dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień operatora wydanych przez właściwe organy, o ile są wymagane.

5. Wykonywanie na terenie skansenu zdjęć i sesji filmowych z przeznaczeniem na cele komercyjne oraz wykonywanie zdjęć i filmów realizowanych z dodatkowymi akcesoriami takimi jak stroje, przedmioty stylizowane itp. Wymaga osobnej zgody zarządu Skansenu Bicz Family & SPA. Chęć podjęcia takich działań winna być wcześniej zgłoszona, określone zostaną m.in. Warunki wykonywania takich zdjęć i filmów oraz wysokość odpłatności za taką możliwość. Rejestracja może odbywać się w obecności upoważnionego pracownika skansenu, który może przerwać sesję, w uzasadnionych przypadkach. Wykonane zdjęcia mogą być przeznaczone wyłącznie do użytku objętego umową, dalsze ich kopiowanie i rozpowszechnianie jest niedozwolone bez zgody właściciela Skansenu Bicz Family & SPA.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Obiekt Skansen Bicz Family & SPA nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe.

2. Właściciel Skansenu Bicz Family & SPA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za osoby przebywające w skansenie, a także za rowery i pojazdy mechaniczne znajdujące się na parkingu skansenu.

3. Za wszelkie szkody w mieniu i na osobach powstałe w wyniku nieprawidłowego zachowania, w tym zachowania naruszającego zapisy niniejszego regulaminu odpowiedzialność prawną, w tym finansową ponoszą osoby zwiedzające oraz opiekunowie.

4. Należy szanować mienie skansenu, za uszkodzone, skradzione lub zniszczone przedmioty odpowiada sprawca/opiekun.

5. Wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody na zdrowiu, życiu lub mieniu osób zwiedzających, wynikające z naruszenia postanowień niniejszego regulaminu i nie przestrzegania jego postanowień, ponoszą osoby zwiedzające.

6. Skansen Bicz Family & SPA nie ponosi odpowiedzialności za zmieniające się warunki atmosferyczne.

7. Skansen Bicz Family & SPA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zaginione na terenie obiektu.

8. Na terenie Skansenu Bicz Family & SPA znajdują się nawierzchnie wyłożone brukiem i kamieniami dostosowanymi do charakteru i estetyki tego miejsca, co przyjmują do wiadomości i akceptują wchodzący Goście na teren skansenu. Wobec powyższego Skansen Bicz Family & SPA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych uszkodzeń obuwia osób przebywających na terenie skansenu.

9. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających, Skansen zastrzega sobie prawo do przerwania realizacji świadczonych usług.

10. Skansen Bicz Family & SPA jest przyjazny zwierzętom, jednakże muszą być prowadzone na smyczy.

11. Właściciel zwierzęcia oświadcza że zwierzę/ta są zdrowe i nie stanowią zagrożenia dla innych osób i zwierząt. Właściciel jest zobowiązany każdorazowo sprzątać odchody pozostawione przez swoje zwierzę.

12.Wszelkie nieprawidłowości należy zgłaszać obsłudze. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych związanych z uszczerbkiem na zdrowiu, należy niezwłocznie poinformować o tym Personel obiektu Skansen Bicz Family & SPA.